www.mecsek.gportal.hu
Menü
     
Linkek
     
Óra
     
Mecseki képek
     
Naptár
2021. Szeptember
HKSCPSV
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
<<   >>
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
     
Épített örökség
Épített örökség : A mánfai Árpád-kori templom

A mánfai Árpád-kori templom

Írta: Fazekas Imre és Soós Józsefné

Baranyában mintegy tíz Árpád-kori templomot tartanak számon. Ezek közül országos viszonylatban is a mánfai az egyik legismertebb, nemcsak Baranyában, de országosan is. Nemes egyszerűsége és bája érdemessé teszi, hogy bővebben megismerkedjünk vele. A templom a mai Pécs–Kaposvár útvonal mellett, Mánfa községtől délnyugatra, az út bal oldalán, a Baranya-patak partján áll. A Mecsek északi oldala ezen a vidéken több völgytől szaggatott. Ezek a völgyek sok-sok természeti szépséggel megáldott, rejtekhelynek is alkalmas átjárói a hegységnek. A védett Melegmányi-völgy bejáratának keleti oldalán, a patak teraszán épült a templom.


 

 

Miért és mikor? A miértre talán könnyebb a válasz (Cserdi 1988). A X. század végétől terjedő kereszténységnek szüksége volt az új hit gyakorlásához megfelelő helyekre, épületekre. Így sokan hozzák összefüggésbe a mánfai templom építését is I. (Szent) István király törvényével: „Tíz falu építsen templomot, amelyet lássanak el két telekkel és ugyanannyi szolgával, továbbá lóval és igásállattal, hat ökörrel és két tehénnel, harminc apróállattal. A ruhákról és oltártakarókról pedig a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspökök.” A valóság azonban az, hogy nem ismerünk olyan templomot, mely közvetlenül e törvény nyomán épült. Ezek az első templomok – mivel építésük gondja a faluközösségekre hárult – többnyire fából ácsolt, sárból rakott, paticsfallal körülvett apró épületek lehettek, melyek nagy része már a XI. században a pogánylázadások áldozatává vált.

 

A mánfai templom építésének idejére nehéz megnyugtatóan válaszolni. Szőnyi Ottó (1934) a XII. század végére teszi építését. Genthon István (1959) azt közli csak, hogy a XII. században épült. Megint más forrás a templom építését a XI–XII. század fordulójára teszi. Ebből, a XII. század körüli korból két hasonló templomot is említhetünk. Az egyik a Bodrogközben, a XII. század végén épült karcsai templom. Ez több vonásában is hasonlít az egykori mánfaihoz, például abban is, hogy ennek a templomnak sincs  tornya. Mint tudjuk, a mánfai templom is eredetileg torony nélkül épült. A XIII. században  épült mellé a négyszintes torony, a templom és a torony között 1–1,5 méter távolság volt, a két építmény egymástól külön állt.

A másik hasonló templom a XIII. század közepén épült, és megjelenésében igen hasonlatos az átalakítások előtti kicsiny mánfai templomhoz. Ez a csempeszkopácsi templom, mely megmaradt eredeti románkori állapotában.

Genthon István megemlíti azt is, hogy a mánfai templom alaprajzának tükörképe azonos a pécsváradi Mindenszentek kápolna alaprajzával. Ez utóbbi építését is a XII. századra teszik.

A következő kérdés, amelyre felelnünk kell: milyen okok határozták meg a templom helyének kijelölését? Általában a középkori templomok dombtetőkre épültek, hogy a környéken mindenhonnan jól láthatóak legyenek, hogy az emberek felnézzenek rá, nagyobbaknak, erőteljesebbeknek tűnjenek, és az emberi tekintetet az ég felé vezessék. Épülhetett hangsúlyos helyen is, utak találkozásánál, falvak központjában. A mánfai templom vajon miért ott áll, ahol ma is látható? Nyilván valamikor, az építkezés idejében az is hangsúlyos hely volt. Egyes feltevések szerint Mánfa falu elődje, Monaj a templom mellett feküdt, sőt több falu is volt a környéken. Ezek valószínűleg a török uralom évei alatt szűntek meg. Tovább növelheti a hely súlyát, hogy a templom melletti völgyben egy olyan kődarab került elő, melyről az a feltevés, hogy római útjelzőkő volt. Elképzelhető tehát, hogy már az ókorban is fontos közlekedési utak vezettek a templom mellett, melyek jelentősége a középkorban tovább nőtt.

 

A mánfai templomot egyszerű falusi mesteremberek építették. Kőanyagát a közelben folyó patak mederhordaléka adta. Finomabb megmunkálást elsősorban a statikailag fontos sarokkövein láthatunk. Ezt az első templomot bővítették tovább a későbbi évszázadok folyamán.

1937-ben került sor a templom első műemléki kutatására és helyreállítására. E munkákat Gosztonyi Gyula (1939) építész végezte. A munkáról fényképekkel és rajzokkal kiegészített jelentés készült. Az általa végzett helyreállítás nagyjából egyezik a mai műemléki elvekkel. Bizonyos részletek mégis kifogásolhatók egyébként gondos munkájában. Elsősorban a teljes középkori külső vakolat eltávolítása, mely ugyan fokozta a templom festői megjelenését, de további romlását is. (A csupasz falfelületeket mélyen hézagolta.)

A templom legutolsó felújítására 1975-ben került sor. Ezt megelőzően régészeti feltárást végeztek a templom körül. A munkát Bodor Imre régész irányította. A kutatás két időpontban folyt: 1973. május 28–1973. június 20, illetve 1973. október 2–31 között. Az ásatások során a templomépítés három fontos periódusa vált ismertté. Az első, legkorábbi szakasz – mint arról már korábban írtunk – a XII. századra tehető. Ez egy egyhajós, félköríves szentélyű, torony nélküli kis templom volt. A hajó belső méretei: 4,2 méter széles, 6,5 méter hosszú. Az épület déli oldalán még ma is látható a templom akkori bejárata, a jellegzetes, román stílusú, oszlopbélletes kapu. A templombelső világítását a lőrésszerű ablakok biztosították. A XIII. századra tehető jelentős későromán átépítés eredménye, hogy a hajót keleti irányban megnyújtották, így annak belső hossza 11 méter lett. Új, egyenes záródású szentélyt építettek, s mellé sekrestyét. Ekkor került a templom elé az akkor még csak 4 emeletes torony, a templomtól külön megépítve. Ide a bejáratot a torony déli oldalán levő (ma már megszűntetett) ajtó biztosította. A templomot kerítőfallal vették körül.

 

A XIV–XV. századi gótikus bővítéskor a templom északi falát lebontották és a hajót 7, 5 méterre szélesítették ki.  A megújított északi fal támpilléreket kapott, és a hajót összeépítették az egy szinttel megmagasított toronnyal. A nyugati falra, a torony mellé került az új gótikus, csúcsíves bejárat. A hajó északi irányú bővítése eredményezte, hogy a torony az épület össztömbjéhez viszonyítva jobbra csúszott, és így alakult ki a templomra jellemző aszimmetrikus forma. Ekkor épült a csontház, a régi sírokból előkerült csontok elhelyezésére szolgáló kis épület is, hiszen a középkori templomok mellett mindig ott volt a temető is.

A török hódoltságot a templom viszonylag szerencsésen vészelte át, nem így a község, amely teljesen elpusztult, és mintegy két kilométerrel keletebbre épült fel újra.

1687-ben restaurálták a templomot, majd 1742-ben Varsányi István remete a közeli patakból szedett kövekkel felújította azt. Ez minden bizonnyal rá is fért az épületre, mivel 1721-ben a korabeli feljegyzés szerint a templom teteje teljes javításra szorul, padlózata pedig nincs. Ruha, oltár vagy valamiféle dísz nem található benne.

1729-ben Domsics Mátyás egyházlátogatása során azt jegyezte meg, hogy a templom szentélye aránytalanul kicsi, a boltozat farészei pedig korhadtak. A templomnak akkor dél és nyugat felé volt ajtaja. Az északi oldala faragott kőből készült. Az oltárkép Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolta (Nagyboldogasszony), jóllehet a templom a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére volt felszentelve. Jelentősebb értéke a templomnak akkor két gyertyatartó volt. A szentmiséhez szükséges kellékek teljes egészében hiányoztak. Nem volt kereszt és egyházi fehérnemű sem. Domsics megemlíti még, hogy a templomot erős kőfal vette körül, amely azonban már leomlott, bár néhol félölnyi magasságban láthatók még a romjai. A régi oltárkép elveszett, a jelenlegi oltárkép Szűz Mária látogatását ábrázolja Erzsébetnél. E bibliai esemény emléke Sarlósboldogasszony ünnepe július 2-án. Ez a nap, a templom és a falu búcsújának időpontja.

A templom legutóbbi felújítását 1975 októberében fejezték be. Megújították a kerítőfalat, újravakolták a külső falakat, és a déli falon nyíló román kapuzatot – eltávolítva a barokk részleteket – eredeti alakjában állították helyre. Ügyeltek arra, hogy az egyes építési periódusokat egymástól elkülönítsék. A falvakolatban kiképzett mélyedés, fúga jelöli a templom eredeti méretét. A XII. századi kiegészítést kisméretű tégla-kiegészítés jelzi, a XII–XV. századit műkőpótlások. A felújítás Schonerné Pusztai Ilona tervei szerint készült.

A templom mögött, annak keleti oldalán található a „csontház” (fossarium) épületmaradványa. Mivel ennek állapota igen romos volt, a felújítás során a falát csak megerősítették, és 30–40 cm-rel megmagasították.

A nyugati homlokzathoz kapcsolódó torony 5 emeletes és 16,7 méter magas, gúla alakú tetején kovácsoltvas-kereszttel. Az első emeleten észak, dél és nyugat felé néző keskeny, lőrésszerű ablakok láthatóak. A 2. és a 3. emeleten ugyancsak e három irányban nyílnak a későromán ikerablakok. A 4. emeleten már négy ablak tekint a négy égtáj felé, ezek kör alakúak. Eredetileg ezek is a többihez hasonló ikerablakok voltak, a rekonstrukció során, feltehetően statikai okok miatt történt az átalakítás. A legfelső emeleten négy irányba nyíló ikerablakokból ma már hiányoznak az elválasztó oszlopok.

 

A torony nyugati oldalán látható freskónyomokból már semmi sem olvasható ki. Hogy valaha mit is ábrázolt, arról többféle vélemény áll egymással szemben. Az egyik szerint Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, míg a másik szerint egy Szent Kristóf-freskó nyomai maradtak fenn. Szent Kristóf a középkori keleti és nyugati katolikus egyházakban egyaránt tiszteletnek örvendett, ő volt az útonjárók védőszentje. Neve, a Christopherus magyarul Krisztushordozót jelent. Így is szokták ábrázolni; kezén a gyermek Jézussal, vagyis Szűz Mária és a gyermek ábrázolásához nagyon hasonló módon. Érthetőbb talán ezek után, hogy miért is nehéz eldönteni – az erősen rongált állapoton túl – hogy kit is ábrázol a hajdani freskó.

A gótikus kapun belépve hangulatos templombelső tárul a szemünk elé.  Az utolsó ásatások megtalálták a XIV. századi padlónívót, így ezen a szinten alakították ki az új, téglaborítású padozatot. A hajó jelenlegi belső mérete 82,5 m². Benn különösen élénknek tűnik a déli fal, 3 román stílusú és 2 romantikus hatású szögletes ablakával. Keskeny, lőrésszerű ablakok találhatók még a nyugati, északi és keleti oldalon is. A karzat teljes szélességében 2,7 méternyi mélyen nyúlik be a hajóba és 3 díszes fa gerenda támasztja alá. Feljutni rá a hajóból vezető csigalépcsőn lehet.

A szentély a hajóhoz félköríves diadalívvel kapcsolódik. Alapja négyzetes, padlószintje a hajóénál egy lépcsőfoknyival magasabb. Északi falánál a volt sekrestye-bejáratot sötétebb folttal jelölték. Keleti és déli falán lőrésszerű ablakok vannak. A szentélyben a legutolsó felújítás előtt egy későbarokk faoltár állt. Ennek helyére került a felújításkor az oltárlépcsőben megtalált középkori sima oltárlap.

 

     A hajó falait, melyek ma egyszínű fehérek, valamikor falképek díszítették. A képeket a törökök és az idő tették tönkre, a rongálást a törökök kezdték meg vallási okokból.

A hajóhoz tartozik még két nagyobb méretű, vörös homokkőből készült kőedény is, a keresztelőkút és a szenteltvíztartó. Az éles szem ezeken valamiféle középkori rovásírás nyomait véli felfedezni, ennek valódiságát azonban ez ideig nem sikerült bebizonyítani.

A gondosan felújított templom padjai, gyertyatartói szépen illeszkednek az épület hangulatához. Az utóbbi időkben Komló városa a magában is csodálatos hely értékét tovább növelve, a templomba illő kiállításokkal, hangversenyekkel örvendezteti meg az odalátogató turistákat.

A közel 3,3 méteres törzskerületű ezüsthársak árnyékában pihenő templomról álljanak itt befejezésül Gosztonyi Gyula szavai: „Nem katedrális, nem műkincsek kalauza, nem stílustörténeti vitákat támasztó szenzáció, csupán egy új életet kezdő nép életének, lelkének megnyilvánulása, akarásának dokumentuma, a középkori kőszenzációk tengerében apró kőhalmaz, de az életet adó mecseki rengeteg honfoglaló népének  egyszerű, cseppnyi életében mégis minden elképzelhetőt túlszárnyaló kőcsoda.”

     

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!